535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez stronę Synteza LAB i zasady jej użytkowania

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Centrum Terapii Kontinuum z Grupy Mental Path – Ł. Müldner-Nieckowski, A. Paruzel-Czech,  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 maja 13/6, 40-096 Katowice, NIP: 6343006011, REGON: 521027895 zwanym dalej Operatorem serwisu, za pośrednictwem serwisu internetowego syntezalab.pl (zwanego dalej: „Serwisem
Internetowym”).

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 2. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca
  prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie syntezalab.pl
 3. Szkolenie – oznacza usługę edukacyjną świadczoną osobom fizycznym lub podmiotom prawnym w zakresie ochrony zdrowia.
 4. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub
  Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób
  umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim
  te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w
  niezmienionej postaci.
 5. Usługa – oznacza usługę oferowaną przez Operatora za pośrednictwem Strony
  Internetowej Serwisu, w tym usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca – oznacza Centrum Terapii Kontinuum z Grupy Mental Path – Ł. Müldner-Nieckowski, A. Paruzel-Czech,  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 maja 13/6, 40-096 Katowice, NIP: 6343006011, REGON: 521027895
 7. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na
  rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do
  czynności prawnych.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
  własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej
  Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa do Szkoleń i materiałów
  zawartych w ramach Szkoleń należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może
  następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla
  użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,
  systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
  wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to
  przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub
  Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
  akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej
  256 kbit/s. Strona Internetowa jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do
  każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez
  Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy
  na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma
  na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych
  Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie
  powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w
  oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może
  wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia
  końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować
  utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz
  wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej
  Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
  dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
  Usługodawcy.
 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
  świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i
  modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy
  powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
  zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
  korzystających z sieci Internet.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie
  na własny użytek. Nie jest douszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu
  Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby
  interes Usługodawcy.

§ 3 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i
  nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz
  sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje
  Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę odpłatną
  Szkolenie oraz usługę odpłatną Konferencja.
 4. Usługę odpłatną Szkolenie lub Konferencja, Użytkownik zakupuje zgodnie z §4. Usługa Szkolenie polega
  na udostępnieniu Użytkownikowi kursu o wybranej przez Użytkownika tematyce
  związanej z wiedzą o ochronie zdrowia. Zakres szkolenia Usługodawca każdorazowo podaje
  na Stronie Internetowej Serwisu, wskazując również datę Szkolenia, miejsce oraz czas
  trwania Szkolenia lub Konferencji.

§ 4 Zamówienia na usługi odpłatne

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usługi odpłatnej
  Szkolenie lub Konferencję stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie usługi przez
  Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na
  dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik przed zawarciem umowy na wykonanie usługi odpłatnej tj. Szkolenie,
  otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie Szkolenia lub Konferencji,
  dacie i miejscu w którym ma się odbyć, czasie trwania Szklenia lub Konferencji, oraz wszelkie informacje
  związane z zakresem Szkolenia lub Konferencji.
 4. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie i
  wysłanie do Usługodawcy formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej
  Serwisu. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwości zapoznania się z
  Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w
  formularzu.
 5. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez
  zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca
  rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny
  brutto.
 7. Użytkownik dokonuje płatności za zamówioną usługę odpłatną przelewem bankowym
  poprzez zewnętrzny system płatności Payu.pl lub Paypal.com.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza zawarcia umowy na wykonanie usługi Szkolenia lub Konferencji,
  Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej
  podany w formularzu potwierdzenie zawarcia umowy. Z tą chwilą zawarta zostaje
  umowa na wykonanie usługi Szkolenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub uczestnictwa Użytkownika w Konferencji.
 9. Usługodawca zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej
  na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę
  obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty
  elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku
  Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem
  PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który
  można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 5 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w
  formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu
  reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca
  niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela
  odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu
  reklamacji.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który zawarł umowę oświadczenie usługi drogą elektroniczną, może w
  terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie
  usługi drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną,
  składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na
  formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania
  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona
  uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie
  dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
  jakiego użył Użytkownik.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o
  świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda
  Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu
  świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy
  dobrowolnie jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez
  Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
  Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej
  przez Użytkownika.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji szkolenia. Podanie
  danych wynika z usprawiedliwionego celu administratora danych, jakim jest
  przeprowadzenie szkolenia po jego zakupie. Dane osobowe będą przechowywane przez
  okres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy, a także w przypadku prawnie
  uzasadnionych celów administratora danych (np. marketing usług własnych) – do czasu
  odwołania zgody, jak również zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa.
 4. Każdy Użytkownik, jako osoba fizyczna, która przekaże Usługodawcy swoje dane
  osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych – ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także do
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (PUODO) gdy uzna iż
  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył
  obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do
  wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  5
 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
  zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom
  upoważnionym do uzyskania powyższych informacji, jak również firmom
  współpracującym z Usługodawcą, w celu realizacji umowy. Podane dane będą
  przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Usługodawca powołał inspektora ochrony danych osobowych. Z inspektorem ochrony
  danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@centrumsynteza.pl

§ 8 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług
  drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem
  zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz
  postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez
  złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka
  komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
  na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z
  mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych
  przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
  Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za
  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą
  elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem
  właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
  Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o
  świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego
  Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu
  zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi
  w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu.
  Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego
  Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą
  elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy
  Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym
  fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §8.
 5. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2021 r.

Załączniki:

 1. Formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
adresat: [nazwa przedsiębiorcy]
adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]
e-mail kontaktowy: [jeśli jest dostępny]
fax: [jeśli jest dostępny]
– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy()/ o świadczenie następującej usługi()
– Data zawarcia umowy()/odbioru()
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.